ޢިލްމު ޕޯސްޓްސް
ޤަޞަޞް ސޫރަތް ކިޔަވާލަމާ!

ޤުރުއާން ކިޔަވަން ކަންނެތްވާނަމަ މި ކަންކަން ހަނދާންކޮށްލާށެވެ.
މުޞްހަފުން އެއް ޞަފްޙާ ކިޔަވައިފިނަމަ، ތިބާއަށް 5000 ހެޔޮކަން ލިބޭނެއެވެ.
އެއް ފޮތް ކިޔަވައިފިނަމަ، ތިބާއަށް 100000 ހެޔޮކަން ލިބޭނެއެވެ.
ޤުރުއާން ޚަތިމުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 3000000 ހެޔޮކަން ލިބޭނެއެވެ.
ﷲ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް މި ދެންނެވި މިންވަރު ތަކުގެ އިތުރަށްވެސް ޘަވާބު ގިނަގުނަ ކުރައްވައެވެ.
ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީސްކުރެއްވިއެވެ.
((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)) [صحيح مسلم, 133 – 1893]
މާނައީ: ”ހެޔޮ ކަމަކަށް މަގު ދައްކައިފި މީހަކަށް އެކަން ކުރާ މީހާއަށް ލިބޭފަދަ އަޖުރު ހުއްޓެވެ.”ަ
ތިބާ މި އަރޓިކަލް ޝެއަރކުރުމުން ވާނީ ކިހިނެއް؟
ތިބާ ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓް ފެނިފަ، މި ސޫރަތް ކިޔަވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަޖުރު ތިބާއަށްވެސް ލިބޭނެއެވެ. إن شاء الله

0