ޢިލްމު ޕޯސްޓްސް
ރޫމު ސޫރަތް ކިޔަވާލަމާ!

މުޞްހަފުން އެއް ޞަފްޙާ ކިޔަވައިފިނަމަ، ތިބާއަށް 5000 ހެޔޮކަން ލިބޭނެއެވެ.
އެއް ފޮތް ކިޔަވައިފިނަމަ، ތިބާއަށް 100000 ހެޔޮކަން ލިބޭނެއެވެ.
ޤުރުއާން ޚަތިމުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 3000000 ހެޔޮކަން ލިބޭނެއެވެ.
ﷲ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް މި ދެންނެވި މިންވަރު ތަކުގެ އިތުރަށްވެސް ޘަވާބު ގިނަގުނަ ކުރައްވައެވެ.
ޤުރުއާން ކިޔަވަން ކަންނެތްވާނަމަ މި ކަންކަން ހަނދާންކޮށްލާށެވެް.

0