ޢިލްމު ޕޯސްޓްސް
ރޫމު ސޫރަތް ކިޔަވާލަމާ!

މުޞްހަފުން އެއް ޞަފްޙާ ކިޔަވައިފިނަމަ، ތިބާއަށް 5000 ހެޔޮކަން ލިބޭނެއެވެ.
އެއް ފޮތް ކިޔަވައިފިނަމަ، ތިބާއަށް 100000 ހެޔޮކަން ލިބޭނެއެވެ.
ޤުރުއާން ޚަތިމުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 3000000 ހެޔޮކަން ލިބޭނެއެވެ.
ﷲ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް މި ދެންނެވި މިންވަރު ތަކުގެ އިތުރަށްވެސް ޘަވާބު ގިނަގުނަ ކުރައްވައެވެ.
ޤުރުއާން ކިޔަވަން ކަންނެތްވާނަމަ މި ކަންކަން ހަނދާންކޮށްލާށެވެް.

ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވާލަން ވަގުތުކޮޅެއް ނުދެވެނީ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ބުރަކަމުންނެވެ.
ހަނދާންކުރާށެވެ. އެ ބުރަކަން ފިލުވާލަދޭނެ ބަރަކާތް ޤުރުއާނުގައިވެއެވެ.

🌹يا الله އަޅަމެންނަކީ އިބައިލާހުގެ ފޮތް ތިލާވަތު ކުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ♥️

ޝެއަރ 💝

4