ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
މިފަހަރުގެ އާއިލީ ޗުއްޓީ މައްކާގައި ހޭދަކޮށްލަމާ

މިފަހަރުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީގެ މަންޒިލަކަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ހަދަންޖެހޭ 5 ސަބަބެއް. އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފޯރި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ގަދަވަމުންދާއިރު، ބަކެޓްލިސްޓްގެ އެންމެ ކުރިއަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބީއްޔާ އަންނަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ.

1- ސަޢޫދި ޢަރަބީއްޔާއަށް ދާނަމަ ޢުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވޭނެއެވެ. ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ޢުމްރާއަކީ ކުދި ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެކެވެ.

2- ސަޢޫދީ ޢަރަބީއްޔާއިން ޒަމްޒަމްފެން ލިބޭނެއެވެ. ސައްޙަ ހަދީސްތަކުން ސާބިތުވާގޮތުގައި ޒަމްޒަމް ފެނަކީ ބަލިތަކައްވާ ޝިފާއެކެވެ. އަދި ޙާޖަތެއް ފިއްލަވައިދެއްވުން އެދި ޒަމްޒަމް ފެން ބޮއިފިނަމަ، މާތްﷲ އެމީހެއްގެ އެ ޙާޖަތެއް ފުއްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށްވެސް ސައްޙަ ހަދީސްތަކުން ސާބިތުވެއެވެ.

3- މައްކާގައި ކުރެވޭ ނަމާދުތައް، އެހެން މިސްކިތެއްގައި ކުރެވޭ ނަމާދުތަކުން ލިބޭ އަޖުރުގެ އެއްލައްކަ ގުނަ އިތުރު ސަވާބު ލިބޭނެއެވެ . މަދީނާގައި ކުރެވޭ ނަމާދުތަކަށް އެހެން މިސްކިތެއްގައި ކުރެވޭ ނަމާދުތަކުގެ އެއްހާސް ގުނަ އިތުރު ސަވާބު ލިބޭނެއެވެ.

4- ތަވާފުކުރާއިރު ކުރާ ދުޢާތައް އިޖާބުވެގެންވެއެވެ.

5- ސީރަތުގެ މުހިއްމު ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ ޙިޖާޒާއި ނަޖުދުގައެވެ. ހިޖާޒާއި ނަޖުދުގެ ހިމެނެނީ ސަޢުދީ ޢަރަބީއްޔާގައެވެ.

 

1