ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ކުރެވޭ ފާފަތައް ކިޔައިދިނުމަކީ ގަދަފަދަ އަޒާބު ލިބޭނެ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައަކު އެމީހުންނަށް ކުރެވޭ ފާތަކުގެ ވާހަކަ އެހެން މީހުންނަށް ކިޔައިދެއެވެ. އަދި ދެކެނީ އެއީ ކުރެވޭ މޮޅު ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ތިމާގެ ހައިބަތު އުފުލިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ވަރަށް ނުރައްކައުތެރިކަން ބޮޑު ކަމެކެވެ.

 ކިތަންމެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް ނަމަވެސް ތިމާއަށް ކުރެވޭ ފާފަތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދިނުމެއް ނެތެވެ. އެހެނީ އެއީ ﷲ ތަޢަލާ ވަރަށް ގަދަ އަމުރުފުޅަކުން ނަހީ ކުރައްވަވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ކުރެވޭ ފާފަތައް އެހެން މީހުންނާ ހިއްޞާ ކުރުމަކީ އެފަދަ ފާފަތައް ކުރަން އެހެން މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ. އަދި ދަސްކޮށްވެސް ދިނުމެވެ. ﷲ ތައާލާ ވަޙީ ކުރައްވަވާފައިވަނީ އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް ގަދަފަދަ އަޒާބު ދެއްވަވާނެ ކަމަށެވެ.

 މީސްތަކުންނަށް މާކުރިން، ނުވަތަ ޒުވާން އުމުރުގައި ކުރެވިފައި ހުންނަ ފާފަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުވެސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ އެއީ އޭނާގެ މާޒީއެވެ. އޭނާ މިހާރު އެވަނީ އެކަންކަމަށް ތައުބާވެފައެވެ. ވީމާ މާކުރިން އެމީހާއަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވަން ސުވާލުވެސް ނުކުރާށެވެ. އަދި މީހަކު އެފަދަ ސުވާލެއް ކުރި ނަމަވެސް ޖަވާބު ވެސް ނުދޭށެވެ. ބުނާށެވެ. ”ތިއައީ އަހަރެންގެ މާޒީއެވެ. ތިއަ ފަދަ ކަންކަމާއިމެދު މިހާރު ނުވެސް ވިސްނަމެވެ. މިހާރު އަހަރެންނަކީ ކުރެވުނުހައި ފާފަތަކަށް ތައުބާވެގެންހުރި މީހަކީމެވެ. އަހަރެންގެ މިހާރުގެ ދިރިއުޅުމާއިމެދު ސުވާލުކުރާށެވެ!“

 ތިބާއަށް ކުރެވުނު ފާފަތައް އެއްވެސް މީހަކާއި ހިއްޞާ ނުކުރާށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިބާގެ އަގު ވެއްޓި ފަޟީޙަތްވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެއެވެ. ތިބާ ސިއްރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަން ﷲ ތަޢާލާ ވެސް ސިއްރު ކުރައްވަވާނެއެވެ. ތިބާ ތައުބާ ވުމުން ފާފަ ފުއްސަވާނެއެވެ. އެހިސާބުން އެކަން އެ ނިމުނީއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ ކުރި ފާފައެއް އެހެން މީހަކާއި ހިއްޞާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ތިބާ ތައުބާވުމުން ﷲ ތަޢާލާ ފާފަ ފުއްސެވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ މަލާމާތާއި ލައްނަތް ދުނިޔޭގައި ދިރިހުންނާނެއެވެ. އެކަމުގެ ވާހަކަ މީހުން ދައްކާނެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިބާއަށް އަބަދުވެސް ދާނީ އެހެން މީހުންގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރުން އަމާޒުވަމުންނެވެ.

 ވީމާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލި ނަމަވެސް ތިމާއަށް ކުރެވޭ ފާފަތައް އެއްވެސް މީހަކާއިއެކު ހިއްޞާ ކުރުމެއް ނެތެވެ! އެކަމުން ލިބޭނީ ﷲ ގެ ގަދަފަދަ އަޒާބެވެ! މީސްތަކުންގެ މަލާމާތާއި ލަޢުނަތެވެ. އެކަން ނުކުރާށެވެ!

މަސްދަރު:މިއަދު

5