ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
އުފާވެރިކަން ނެތިކޮށްލާ 10 ސަބަބު

އުފާވެރިކަން ނެތިކޮށްލާ 10 ސަބަބު

1-ކާފިރުކަން.

2-ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުން.

3-ހަސަދަވެރިވުން.

4-ރުޅި ކޮންޓުރޯލް ނުކުރެވުން.

5-އެހެން މީހުންނަށް އަނިޔާވެރިވުން.

6-މާތްﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތައް ދެކެ ބިރުގަތުން.

7-މާތްﷲ އާއި މެދު ނުބައި ހީތައް ކުރުން އަދި ކަންކަމާއި މެދު ނެގަޓިވްކޮށް ވިސްނުން.

8-ކިބުރުވެރިވުން

9-މާތްﷲ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެހެން ފަރާތެއްދެކެ ލޯބިވުން/ ތިބާގެ ހިތް އެހެން އިންސާނަކާއި މާބޮޑަށް އެޓޭޗް ކުރުން.

10-މަަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްކުރުން.

މަޞްދަރު:ނާޞިރު އަލް ޢުމަރު،އަލް ސަޢާދާ ބައިނަލް ވަޙްމި ވަލް ޙަޤީޤަތި.

 

 

 

 

 

13