ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ 10 ސަބަބު

ކޮންމެ މީހަކީވެސް އުފަލާއި އަރާމުގައި އުޅެން ބޭނުންވާނެ މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމެވެ. އެސަަބަބުތަކަކީ:

1- އީމާންތެރިކަމާއި ހެޔޮ ޢަމަލު.

2- ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުން.

3- ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުން.

4- ގިނަގިނައިން ޒިކުރު ކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުން.

5- އެހެން މީހުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުވުން.

6- ތިބާއަށްވުރެ ދަތިޙާލުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ޙާލަތާއިމެދު ވިސްނާ، ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުން.

7- އާޙިރަތްދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމާއި ތިބާގެ ހުރިހާވެސް ކަންބޮޑުވުމަކީ ދުނިޔެ ކަމުގައި ނުހެދުން.

8- ޖަޒާލިބުމުގެ ގޮވައްޗަކީ އާޙިރަތްކަމުގައި ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލް ކުރުމާއި، ދުނިޔެމަތީގައި ތިބާގެ ރޭވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާކަމެއް ނުގޮސްފާނެކަމަށް ޤަބޫލްކުރުން.

9- ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް އެކުވެރިން ގެންގުޅުން.

10- ދުނިޔެއާއި އާޙިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް އެދި ގިނަގިނައިން ދުޢާ ކުރުން.

މަޞްދަރު: ނާސިރު އަލްޢުމަރު، އަލްސަޢާދާ ބައިނަލް ވަހްމި ޙަޤީޤަތި.

 

22