ޚަބަރު
ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެކެވެ.

ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެއްކަމުގައި ޝެއިޚް
ޢަބުދުﷲ ޝައުދާން ގޮވާލައްވާފިއެވެ. ޝެއިޚް މިކަން ބަޔާންކޮށް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގައި ވަނީ ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އެހެނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް ދެ ރަކުއަތް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގެ ވާހާ އެއްޗަކަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ. އަދި ފަތިސް ނަމާދު (ޖަމާޢަތުގައި) ކުރާމީހާ ﷲގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައި އެދުވަހު ލައްވާނެތެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ ހަދީޘްގެ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “ ފަތިސް ނަމާދާއި އަސުރު ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާމީހާކު ސުވަރުގެއަަންނަ ހުއްޓެވެ.“

އަދި މިނިޢުމަތުގެ ބޮޑުކަމާއި ނިޢުމަތް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ”ވީމާ، މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެއްނޫންތޯ؟ މި ނިޢުމަތް ދެއްވާތޯ ﷲއަށް ދުޢާކޮށް އިސްތިޤްފާރުކުރުން ގިނަ ކުރާށެވެ!“

Fathis namaadhah heylevumaki boduvegenvaa niumathekeve! Eheni, Fathis namaadhu ge Sunnayi dhe rakuayi, dhuniye aai…

Posted by Shaikh Abdullah Saudhan on Saturday, June 8, 2019

 

ފަތިސް ނަމާދުން ދުވަސް ފެށުމަކީ ކާމިޔާބު ދުވަހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރުމަށް އެންމެ މުޙިއްމުކަންތަކެވެ. އެހެންކަމުން ފަތިސްނަމާދުން ދުވަސް ފެށުމަށް އާދަ ކުރަމާތޯ އަދި
ދެ ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބު މީހަކަށްވުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރަމާތޯ؟
https://tts.ahmedh110.sg-host.com/4760/

2