ރަމަޟާން
މެދުއިރުމަތީ ރަހަތައް: އަނބު ސާގު ފަނި

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 އަނބު މަށާފަ ކޮށާފަ

2 ޖޯޑު ސާގު (ކައްކާފަ ރަނގަޅު ދޮވެފަ ތާންގަނޑު ދުއްވާލާފަ)

1  ދަޅު ގެރިކިރު

ބޭނުންވަރަކަށް ހަކުރު

6 ތަށިފެން

 

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ސާގު ނޫނީ ދެންހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް މިކްސްޗަރަށް އަޅާފަ ގިރާލާށެވެ. ގިރާފަ އޭގެތެރެއަށް ސާގު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޭނުމިއްޔާ އިތުރަށް އަނބުކޮޅެއް މަށާފަ ކުދިކޮށް ކޮށާފަ އޭގެތެރެއަށް އަޅާލިޔަސް މީރުވާނެ.

ރޯދަވިއްލާ ގަޑިއަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ޖޫހެއް

0