ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ބެލުމަށް ޒަމާނީ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ހަނދުބެލުމުގައި ހަމަލޮލުން ބެލުން އެއީ ލާޒިމުކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޓެލެސްކޯޕާއި އޮބްސާވޭޓަރީއާ އަދިވެސް ފަހުގެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

“ޝަރުޢީ ދަލީލުތަކުން ދޭހަވާ މާނައަކީ މީސްތަކުން ހަނދު ހޯދުމަށްޓަކައި މިފަދަ އާލަތްތަށް ބޭނުނުކުރުމުގެ  ތަކުލީފު އެބައިމީހުންނަށް ހަވާލުކުރެވިފައި ނުވާކަމެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ. ހަމަލޮލުން ބެލުމުން ފުދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މީހަކު އެފަދަ އެއްޗަކުން ހަނދުހޯދަންއުޅެ، އިރުއޮއްސުމުގެ ފަހުން އޭނާއަށް އޭގެ ޒަރީޢާއިން ހަނދު ފެނުނުކަމަށް ޔަޤީންކަމާއެކު ބުނާނަމަ، އޭނާއަކީ ޢަދުލުވެރި މުސްލިމެއްކަމުގައިވާނަމަ އޭނާއަށް ހަނދު ފެނުނުކަމަށް ބަލާ އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަނައެއް އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ. އެހެނީ އެއީ ހަމަ ހަމަލޮލުން ބެލުމެވެ. އެއީ (ފަލަކީ) ޙިސާބެއް ނޫނެވެ.”

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބުން ބާޒްرحمه الله

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/٦٨، ٦٩).

____________________________________________

މިފަތުވާގެ އަޞްލު ޢަރަބި ބަހުން ބައްލަވާ : ލިންކު1(އިނގިރޭސި)، ލިންކު2(ޢަރަބި)

މަސްދަރު: ދިސަލަފިއްޔާ

0