ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
އަނބިމީހާގެ ބޮލުގައި ތިމާގެ އަތް ބާއްވައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުން

ތިމާ މީހަކާ އިނުމަށްފަހު އަނބިމީހާގާތު ރޭކުރުމުގެ ކުރީގައި އެކަނބުލޭގެ ގާތަށްގޮސް އެކަނބުލޭގެ ބޮލުގެ ނިތްކުރިޔާ ވީހިސާބުގައި ތިމާގެ އަތްބާއްވައި ބިސްމި ކިޔުމަށްފަހު އަންނަނިވި ދުޢާ ކިއުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

 ((اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ))(އަބޫދާއޫދު 2146)

 މާނައީ: “އޭމަތިވެރި މާތްﷲއެވެ. މިއަންހެންމީހާގެ ހެޔޮކަމާ އަދި މިކަނބުލޭގެ އެގޮތެއްގެމަތީ އިބަރަސްކަލާނގެ ހެއްދެވި ޠަބީޢަތުގައި ހުރި ހެޔޮކަމެއް ދެއްވުންއެދި އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިކަނބުލޭގެ ކިބައިގައި ހުރި ނުބައިކަމަކުންނާއި އަދި އެގޮތެއްގެ މަތީގައި އިބަރަސްކަލާނގެ މިކަނބުލޭގެ ހެއްދެވި ޠަބީޢަތުގައި ހުރި ނުބައިކަމަކުން ރައްކާތެރިވެ ސަލާމަތްވެ ގަތުމަށް އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ވާގިއެދެމެވެ.”މިއެވެ.

 

މަސްދަރު: ދިސަލަފިއްޔާ

 

 

14