ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
އިންސާނާގެ ކުރިމަތީގައި ވަގުތު ބެހެނީ 3 ބަޔަކަށް

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް މިފަހަރު ކިޔައި މިދެއްވަނީ އިންސާނާގެ ކުރިމަތީގައި ވަގުތު ބެހޭ 3 ބައެވެ. ވަރަށް ވެސް އަގުހުރި ނަސޭޙަތެކެވެ.

ވީޑިއޯ ބައްލަވާލައްވާށެވެ!

1