ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ހޭލާގޮތަށް ފޯން ބަލަނީ، ނިދަން އޮށޯނަމުން ފޯނުގަ، ހެނދުނާ، މެންދުރާއި ހަވީރު ފޯނުގައެވެ.

“ ހޭލާގޮތަށް ފޯން ބަލަނީ، ނިދަން އޮށޯނަމުން ފޯނުގަ، ހެނދުނާ، މެންދުރާއި ހަވީރު ފޯނުގަ“ ކަމަށް ޝެއިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިޔެފައެވެ.

އިތުރަށް ޝެއިޚްގެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ “ މިއުއްމަތުގެ އިސްވެދިޔަ ޞާލިޙުން މިފަދައިން ކަންތައް ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ޤުރުއާނާއި މެދުކަމަށާއި އެބޭކަލުން ސިޔަރަތު ކިޔާލުމުން އެބޭކަލުން އެއްރެއިން، އެއްދުވަހުން ޚަތިމްކުރާ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން ހައިރާންވެއެވެ.“

”ނަމަވެސް އެއީ ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯނުގަ މިހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ބަލާލުމުން ޔަޤީންވެދެއެވެ.“ ޑރ އަޙްމަދު އިސާ އާއި ހަވާލާދީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

 

https://www.facebook.com/SheikhAhmedRimaz/posts/889901627881569

 

12