ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ޢާއިޝަތުގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގަތް އެތަށް ޝަރަފެއް

ޢާއިޝަތުފާނު ވިދާޅުވާގޮތުގައި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ އެހެން އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާ އެތައް ޝަރަފެއް އެކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އޭގެތެރޭގައި:

1- މާތްﷲ އެކަމަނާގެ ކުށެއްނެތްކަން ބާވައިލެއްވުން

2- އެކަމަނާ ފިޔަވައި އެހެން ބިކުރުވެރި އެހެން އަންހެންބޭކަނބަލަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައި ވަޑައިނުގަތުން

3- އެކަމަނާގެ ގަނޑުވަރުގައި ރަސޫލާ  صلى الله عليه وسلم ފަސްދާނު ވެޑުވުން

4- އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިން ހިޖުރަކުރި އެހެން އަންހެންބޭކަބަލަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައި ވަޑައިނުގަތުން

5- އެކަމަނާ ކޮޓަރި ކޮޅުގައި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ހުންނަވަނިކޮށް ވަޙީ ބާވައިލެއްވުން

6- އެކަމަނާ ގަނޑުވަރުގައި އޮންނަވައި ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވުން.

 

މަސްދަރު: ޝެއިޚް ޝާފިއު ފޭސްބުކް ޕޭޖް)

4