ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
އަންހެނުން ނަރަކައިގައި ގިނައީ ކީއްވެ؟

މިޢުރާޖު އަރައިވަޑައިގެންނެވި ރޭ، އެކަލޭގެފާނު ނަރަކަ ދެކެވަޑައިގަތެވެ. އަދި ނަރަކައިން އެންމެގިނައިން ފެނިވަޑައިގަތީ އަންހެނުންނެވެ. ފަހެ އަންހެނުން ނަރަކާގައި ގިނަވާންޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ:

1- ޣީބަބުނުން ގިނަކުރުން

2- އެކަކު އަނެކަކަށް ލަޢުނަތްދިނުން ގިނަކުރުން

3- ފިރިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން ގިނަވުން

4- ޢައުރައިން ނިވާކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ނިވައި ނުކޮށް އުޅުމެވެ.

 

( މަސްދަރު: ޝެއިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ފޭސްބުކް ޕޭޖް)

69