ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ވަޅުލަން ކޮނުނު ކޮންމެ ވަޅެއްގައި ބޮޑު ހަރުފައެއް

މިފަހަރު ޝެއިޚް މިކިޔައިދެއްވަނީ ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބު ލިބުނު މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހިނގައިދިޔަ މިވާހަކަ އަޑުއަހާލުމަށް ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ!

24