ދުވަސް
ގަޑިއިރު
މިނެޓު
ސިކުންތު
ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ގެ، ޛިކުރުކުރެވޭ ތަނެއްކަމުގައި ހެދުމުގެ މުޙިއްމުކަން

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “‏ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ ‏”‏  މާނައީ: “އެގެއެއްގައި ﷲގެ ޛިކުރު ކުރެވޭ ގެއަކާއި އެގެއެއްގައި ﷲގެ ޛިކުރު ނުކުރެވޭ ގެއެއްގެ މިޘާލަކީ ދިރިހުރި އެއްޗަކާ މަރުވެފައިވާ އެއްޗެއްގެ މިޘާލެވެ”. ގެއަކީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޛިކުރު ކުރެވޭ ތަނެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހެއެވެ. އެއީ ހިތުން އަދި ދުލުން ޛިކުރުކުރުން ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. ނުވަތަ ނަމާދު އަދާކުރުމާއި ޤުރްއާން ކިޔެވުން ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޢިލްމު މުޠާލިޢާކުރުމާއި އިސްލާމީ ފޮތްތައް ކިޔުން ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.

ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެފައިވާ ފަދައިން، ގެތަކުގައި ﷲ ތަޢާލާ ޛިކުރު ނުކުރުމުން މުސްލިމުންގެ ކިތައް ގެ މަރުވެފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ޝައިޠާނީ މިޔުޒިކާއި ލަވަތައް އެތަންތަނުގައި ޛިކުރުކުރެވި، ޣީބަބުނެ، ބުހުތާނު ދޮގުހަދާ އަދި ދެބައޮޑުވާއިރު އެތަންތަނުގެ ޙާލަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ މަޙްރަމުނޫން ގާތްތިމާގެ މީހުން ނުވަތަ ގެއަށް ވަދެ ނިކުމެއުޅޭ އަވަށްޓެރިންގެ ކުރިމަތީގައި ޒީނަތްތެރިކަން ފާޅުކުރުންފަދަ ފާފަތަކާއި، ޙަރާމް އެއްވުންތަކާ އަދި އެނޫންވެސް މުންކަރާތްތަކުން ފުރިފައިވާއިރު އެތަންތަނުގެ ޙާލަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟!

މިފަދަ ޙާލެއްގައިވާ ގެއަކަށް މަލާއިކަތުން ވެދެވަޑައިގަންނަވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، ޛިކުރު ކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ދިރުވާށެވެ. ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙްމަތް ލައްވާށިއެވެ!

 

މަސްދަރު: ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް(ތަރުޖަމާ: އުއްމު ޢަބްދުﷲ)

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top