އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ
މިނިކާވަގު ވާހަކަދައްކަނީ!

މިނިކާވަގަކު ނުވަތަ އެހެން ޖަނަވާރަކު އިންސާނުން ވާހަކަ ދައްކާ ފަދައިން ވާހަކަ ދައްކައޭ ބުނުމުން ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިޒަމަނާގައި މިއީ ޤަބޫލުކުރަން އެހާ އުނދަގޫ ވާހަކައަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ އެތައްހާސް އަހަރެއް ކުރިން މިފަދަ ވާހަކަތައް ވާނީ ޤަބޫލުކުރުން ދަތި ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަންވަނީ ހިނގާފައެވެ! އަދި ކިއެއް، އެއީ ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތެއް ކަމަށް މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރަސޫލުﷲ ﷺ ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި ހިނގާދިޔަ މިފަދަ ހާދިސާއެއް އަޑު އަހާލުމަށް ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ!

https://youtu.be/_xVJsjtDMq4

0