އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ
އާސިޔަތުގެފާނުގެ ވާހަކަ

ކެތްތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. އީމާންވީ މީސްތަކުންނަށް ހުރި ރިވެތި ނަމޫނާ އެކެވެ. ފިރުޢައުނުގެ އަންހެނުން އާސިޔަތުގެފާނެވެ.

އެކަމަނާއަށް ދެވުނު އަނިޔާއާއި އެކަމަށް އެކަމަނާ ކެތްތެރިވިގޮތް އަޑުއަހާލަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

މިވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ.

8