ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ލޯބި ހާމަކޮށްލަން ސަޅި ވަގުތެއް!

’ލޯބި‘ މިއީ ވަރަށް ތަފާތު އެއްޗެވެ. ހިތުގައިވާ ލޯބި ހާމަކޮށްލެވޭ ގޮތަކުން ނުވަތަ ހާމަކޮށްލެވޭ ވަގުތަކުން އެ ލޯތަބަށް އިތުރު ދިރުމެއް ލިބިގެން ދެއެވެ.

މިފަހަރު، ރަސޫލުﷲ ﷺ ގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ އަލީގައި، ޝެއިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް މިކިޔައިދެއްވަނީ ލޯބި ހާމަކޮށްލުމަށް ވަރަށް ’ސަޅި‘ ވަގުތެއްގެ ވާހަކައެވެ.

ނިކަން ވީޑިއޯ އަށް ފިއްތަވާލައްވާށެވެ!

0