ޝަޚްޞިއްޔަތު
ރަސޫލުﷲ ﷺ ޢާއިޝަތުގެފާނާއިއެކު ޖެއްސެވި ރޭސް

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަން ކަމަނާ ޅަ ދުވަސްވަރު ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ އަރިހުގައި ބައެއް ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ނުކުމެވަޑައިގެންނެވީމެވެ. އޭރު ތިމަންކަމަނާގެ ހަށިކޮޅުގައި މަސްޖަހައި ސަރުބީ ޖަހާފައެއްވެސް ނުހުރެއެވެ.

(އެފަދައިން ވަޑައިގެންނަވަމުން އެއްފަހަރަކު) މީސްތަކުންނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިބޭކަލުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.” ދެން މީސްތަކުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނެވިއެވެ.

ދެން އެކަލޭގެފާނު ތިމަން ކަމަނާއަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިމަން ކަލޭގެފާނާއިއެކު ރޭސް ޖެއްސެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.” ދެން ތިމަން ކަމަނާ އެކަލޭފާނާ ރޭސްޖެއްސެވީމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ތިމަން ކަމަނާ ކުރި ހެއްދެވީމެވެ.

ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޙަދީޘްފުޅުނުކުރައްވާ ހުންނެވިއެވެ. ތިމަން ކަމަނާގެ ހަށިކޮޅުގައި މަސްޖަހާ ސަރުބީ ޖެހުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި އެކަމުގެ މަތިން ހަނދާންނެތުމަށް ދާންދެނެވެ. (އޭގެ ފަހުން އެއް ފަހަރަކު) އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ދަތުރު ކުރެއްވީމެވެ.

(އެފަދައިން ވަޑައިގެންނަވަމުން) މީސްތަކުންނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިބޭކަލުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.” ދެން މީސްތަކުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނެވިއެވެ.

ދެން އެކަލޭގެފާނު ތިމަން ކަމަނާއަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިމަން ކަލޭގެފާނާއިއެކު ރޭސް ޖެއްސެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.” ދެން ތިމަން ކަމަނާ އެކަލޭފާނާ ރޭސްޖެއްސެވީމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ތިމަން ކަމަނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދެވިއެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު ހިނިވަރުނަކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރަށްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.”މިއީ ކުރިން ފަހަރުގެ ބަދަލެވެ.”

އަބޫ ދާޥޫދު (2578) ، އަޙްމަދު (26277)
އަލްއަލްބާނީ ރަޙިމަހުﷲ “ޞަޙީޙް އަބީ ދާޥޫދު” ގައި މިޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙަކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

9