ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ހަމަ ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފަށާއިރަށް ނިދިއަންނަނީ ކީއްވެ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. ހަމަ ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފަށާއިރަށް ނިދިއަންނަނީއެވެ. މާތް ﷲ ގެ މަތިވެރި ކަލާމްފުޅު ކިޔަވަން ފަށާއިރަށް ނިދިއަންނަ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

މިފަހަރު ޝެއިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވަނީ މިހެން ވާން ދިމާވާ ސަބަބެވެ.

މިވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ!

16