މަގޭ ވެށި
ތާރީޚުގައި ރީތި ނަން ލިޔުން!

ބައެއް މީހުން ވިސްނައި އުޅެނީ ތާރީޚުގައި އޭނަގެ ނަން ލިޔެވިގެންދާނެ ގޮތަކާމެދުއެވެ. އޭގެ ޒާތުގައި މިއީ ގޯސް ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެއަށްވުރެ ކުރިން، މިހާރުވެސް ތިމަންނަގެ ވާހަކަ 2 ފޮތެއްގައި ތެދުވެރި ވަފާތެރި މަލާއިކަތުން ލިޔުއްވަމުންދާކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.

މި ދެ ފޮތުގައި ލިޔެވޭ ވާހަކަތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން ތިބާގެ ކާމިޔާބާއި ނާކާމިޔާބު ވަޒަން ކުރެވޭނެ ދެ ފޮތެވެ. އެހެންކަމުން، މީގެ ތެރެއިން ހެޔޮ ކަމުގެ ފޮތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ލިޔެވިގެންދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ތާރީޚް ލިޔާ މުއައްރިޚުންނަކީ ބޭރު ފުށަށް އެއްޗެހި ލިޔެ އުޅޭ ބައެކެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އެމީހުން ލިޔާ ތާރީޚަކީ ބައެއްފަހަރު އެމީހުންގެ މިޒާޖާއި ތަބީޢަތާއި މާހައުލާ ގުޅިގެން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ތާރީޚު ތަފްސީރުކުރުމުގައި މިކަންތައްތަކުގެ އަސަރުކޮށް، ވަކި ކޮޅަކަށް ޖެހި، އެ ލިޔެވޭ ތާރީޚަކީ މުޅިން ތެދުވެރި ތަފްސީރަކަށް ވެގެން ނުދާގޮތްވެސް އެބަ ދިމާވެއެވެ. މީގެ މިސާލަކީ، އެކެއްގެ ކައިރީގައި ބަޠަލަކަށްވާ މީހާ، އަނެކެއްގެ ކައިރީގައި ބާޣީއަކަށް ވެގެން ގޮސްފައި އެބަހުއްޓެވެ.

ނަމަވެސް، 2 ފަތުގައި ލިޔެވިގެންދާ ވާހަކަތަކުގައި މިފަދަ އަސަރުތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. އެއީ ތިބާ ޙަޔާތުގައި ކުރި ކަންތައްތަކުގެ ލޯގަނޑު ތަޞްވީރެކެވެ. އޭގައި ހުންނަނީ ތިބާ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ކުރި ކަންކަމުގެ ވާހަކައެކެވެ.

 

އެހެންވީމާ، ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެންދާނެ ކަންކަމާމެދު ވިސްނުމުގެ ބަދަލުގައި، އާޚިރަތަށް ވިސްނައިގެން މަސައްކަތްކޮށްފި އަޅެއްގެ ދުނިޔެވީ ތާރީޚުވެސް އަދި އުޚުރަވީ ތާރީޚުވެސް ރީތިވެގެންދާނެއެވެ.

0