އިސްލާމީ ތާރީޚު
އުޙުދު ހަނގުރާމާގައި މުސްލިމުން ”ބަލިވުމުން“ ލިބުނު ބައެއް ފައިދާ!

1- މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމް ގެ މަތިވެރިކަން އެނގިގެން ދިޔުން. މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމްގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި އެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯނުލަބައިފިނަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ބޮޑުކަން ހާމަވެގެންދިޔުން.

2- އުޙުދުގެ މައިދާނަށް ދިޔުމަށް ޖޯޝާއި ފޯރި ދެއްކެވި ޒުވާން ޞަޙާބީންނަށް އުޙުދު ހަނގުރާމަ ވެގެން ދިޔައީ ތަޖުރިބާއިން ފުރިގެންވާ ހަނގުރާމައަކަށެވެ. އެހެނީ، މި ހަނގުރާމާގައި ދިމާވި ތަފާތު ކަންކަމުން،ކުރިޔަށް ދެން އަންނަން ހުރި ހަނގުރާމަތަކަށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތާއި ވިސްނުން ބަހައްޓާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އެބޭކަލުންނަށް އެނގިގެން ދިޔުން. އެހެނީ ޒުވާނުންނަކީ ކޮންމެ ދައުލަތެއްގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލެވެ. އަދި ދައުލަތެއްގެ ކާމިޔާބީއާއި ނާކާމިޔާބު ބިނާވެގެންދާނީ އެ ދައުލަތެއްގެ ޒުވާނުންގެ ހުޝިޔާރުކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

3- ދައުލަތެއް ފެށިގެން އަންނަ ފުރަތަމަ މަރުޙާލާގައި، ތެދުވެރިންނާއި ދޮގުވެރިންނަކީ ކޮބައިކަން އެނގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ އަލަހި ވަސައްލަމް އަށް ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ތަބާވާ ތެދުވެރި މުއުމިނުންނަކީ ކޮބައިކަން މި ހަނގުރާމައިން އެނގިގެން ދިޔައެވެ. ހަމައެއާއެކު، ޢަބްދުﷲ އިބްނު އުބައްޔު އިބްނު ސަލޫލަށް ތަބާވާ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން އެނގިގެން ދިޔައެވެ.އެހެންކަމުން، ކައިރި ކުރަންވީ މީހުންނާއި ދުރުގައި ބައިތިއްބަން ވީ ކޮން ބައެއްކަން މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމް އަށް މި ހަނގުރާމައަށްފަހު އެނގިގެން ދިޔައެވެ.

 

4- ނަޞްރަކީ މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ލިބޭ އެއްޗެއްކަމާއި، އެއީ ޢަދަދާއި ހަތިޔާރުގެ މޮޅުކަމުން ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަން މިހަނގުރާމައިން އެނގިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު، ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި ދަތިތަކާއި މުޞީބާތާ ކުރިމަތިވުމަކީ ދިމާވެދާނެ ގޮތެއްކަމާއެކު، ޤަޟާ ޤަދަރުގެ ޢަޤީދާ އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެން ދިޔައެވެ.

0