މުޖުތަމަޢު
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަމާއި އެ ދުވަހު ހިނގާފައިވާ އަދި ހިނގާނެ ބައެއް ކަންކަން
މާތް ﷲ ވަނީ ބައެއް މަސްތައް އެހެން މަސްތަކުގެ މައްޗަށް މާތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބައެއް ދުވަސްތައް އެހެން ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް މާތް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މާތް ﷲ ވަނީ ހުކުރުދުވަސް، ހަފްތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް މާތް ކުރައްވާފައެވެ.
59