މަގޭ ވެށި
ރޯދައިގެ އަޙްކާމްތަކާއިގުޅޭ ކުލާސްތަކެއް

الشيخ ޢިމާދު ޔޫސުފު ނަންގަވައިދެއްވާ މި ކުލާސްތައް އޮންނާނީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިކުލާސްތަކުގައި މަރުޖިޢުއެއް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ فضيلة الشيخ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ގެ كتاب الصيام މި ފޮތެވެ. ޕްރޮގްރާމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ބޭނުން ފުޅުވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ފުރުއްވާލައްވާށެވެ.

 

ޕްރޮގްރާމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!

 

މި ޕުރޮގްރާމް ނިމުމުން ބައިވެރިންނަށް ދެވޭ ޓެސްޓުން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދާ ބައިވެރިންނަށް އަގުހުރި ހަދިޔާތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މައްކާގެ އުއްމުލް ޤުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިޔަތުލް ޝަރީޢާއިން ޑިގްރީ ނެންގެވުމަށްފަހު، الشيخ ޢިމާދު ޔޫސުފު މާސްޓަރސް ޑިގްރީގައި ޚާއްސަވެލައްވާފައިވަނީ އުސޫލުލް ފިޤްހަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުންވެސް މިފަދަ ތަފާތު އެތައް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މި ރަމަޟާން މަހުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޢިލްމުން ހިންގާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

0