އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ
ޢަދުލުވެރި ވެރިޔަކު މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި

މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މަރުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި ވަރަށް ގަދައަށް ކީރިތި ކުރެއްވިއެވެ. މިތަން ދެކި، އެކަލޭގެފާނު މަސަލަސްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި މީހަކު އެކަލޭގެފާނަށް ބުންޏެވެ.

“ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރެވުނު ޙަޔާތަކާމެދު އުފާކުރައްވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނު މެދުވެރިކުރައްވާ ﷲ ވަނީ އެތައް ސުންނަތެއް ދިރުއްވަވާ، އަދި ބިމުގައި ޢަދާލަތު ފަތުރުއްވަވާފައެވެ.”

ނަމަވެސް މިބަސްކޮޅުތަކުން ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ހަމަޖެހިގެން ނުދިޔައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، އެކަލޭގެފާނުގެ ކީރިތި ކުރެއްވުން ދިޔައީ އިތުރު ވެގެންނެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

“ހިސާބު ބެއްލެވުމަށްޓަކާ ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުބެހެއްޓެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި މީސްތަކުންގެ ޙާލާމެދު ތިމަން ކަލޭގެފާނާ ސުވާލު ނުވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ﷲ ގަންދީ ވިދާޅުވަމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ ޢަދުލުވެރިއަކު ކަމުގައި ވިޔަސް، ﷲ ނުދައްކަވައިފިނަމަ، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސަށްޓަކާ ބޭނުންވާ އެކަށޭނަ ހެއްކާ ބުރުހާނު ދެއްކޭނެ ކަމާމެދު ތިމަންކަލޭގެފާނު ބިރުފުޅުގެން ވަޑައިގަންނަމެވެ. އެކަމަކު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ނުކުރެވިވާ، ނުވަތަ ކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކާމެދު އަދި ވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟”

އަނެއްކާވެސް އެކަލޭގެފާނު ކީރިތި ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް ފަހުން، އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ހަށިގަނޑާ ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

މިއީ ޢަދުލުވެރި ވެރިން، އެމީހުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާމެދު ޖަވާބުދާރީވާ މިންވަރެވެ. މަރުގެ ތުންފަތް މައްޗާ ހަމައަށް ދަންދެން އެބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާމެދު ބިރުފުޅުގެން ޖަވާބުދާރީވެއެވެ. މިފަދަ ތެދުވެރި، ވަފާތެރި އިޚްލާސްތެރި ވެރިން މިދުނިޔެމަތީގައި އުޅެފައި ހިނގައްޖެއެވެ. މިއަދު ދުނިޔެ އެދި ގޮވަމުންދަނީ މިފަދަ ޢަދުލުވެރި ވެރިއެއްގެ ޢަދުލުވެރި ވެރިކަމަށް ކަމަށް ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެން ދީނަށް ރުޖޫޢަވުމުން ނޫނީ މިފަދަ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނބުރާ ލިބުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޙައްލު އޮތީ ދީނުގައެވެ.

މަޞްދަރު: މިން ޤިޞަޞުއް ޞާލިޙީން (ގްލިމްޕްސެސް އޮފް ދި ލައިވްސް އޮފް ރައިޓިއަސް ޕީޕްލް)

0