އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ
ނުރަ އިސްތަށީގެ އިންޒާރު

އިޔާސް ބިން ޤަތާދާ އައްތަމީމީ އަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ވެރިމީހާ އެވެ. އެއްދުވަހަކު، އިޔާސް އަށް ކުޑަ އެއްޗެއް ފެނިލައްވައިފިއެވެ. މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ އާދައިގެ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް އިޔާސްއަށް އެ ވެލެއްވީ ވަރަށް ބިރު ހުރި އެއްޗެއް ކަމުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިލެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ތުނބުޅިފުޅުން ނުރަ އިސްތައްޓެކެވެ. އެފެނިލެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނަށް ވެސް ނުވެނުދާނެ މަރުގެ މަތިން އެކަލޭގެފާނަށް ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.

ވަޤުތުން އެކަލޭގެފާނު މާތް ﷲ އަށް ދުޢާކުރެއްވިއެވެ. “އޭ ﷲއެވެ. ކުއްލި މަރުން އިބަ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން އެދެމެވެ. މަރު ތިމަން އަޅާ ފަހާ އަންނަކަމާއި، އެއިން ރައްކާ ނުވެވޭނެކަން މިއަޅާއަށް އެނގިއްޖެއެވެ.”

އެއަށްފަހު، އިޔާސް މީހުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ ވަޑައިގެން އެންމެންނަށް އިޢުލާންކުރެއްވިއެވެ.

“ބަނޫ ތަމީމްގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! އަހަރެންގެ ޒުވާންކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ހޭދަކުރީމެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އަހަރެން އެދެނީ އަހަރެންގެ މުސްކުޅިކަމުގައި އަހަރެން އަމިއްލައަށް އުޅުނަ ދިނުމަށެވެ. މަރު ގާތްވަމުން އަންނަނިކޮށް، މުޅި ދުވަހު އެކި ކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޙިމާރެއް ފަދައިން ވާކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ނޭދެމެވެ.”

ދެން އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ ފަގުޑިކޮޅު ބާލުއްވާ ވެރިކަން ދޫކޮށްލެއްވިއެވެ. ޙަޔާތުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ވެރިކަމާއި ސިޔާސަތުން ދުރުވެ، ވެރިންނާ ދުރުގައި އުޅުއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. ނަމަވެސް މުޖުތަމަޢަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނުހުންނަވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެން އަދާކުރެއްވީ މިސްކިތުގެ މުއައްޛިން (ބަންގި ގޮވާ މީހާ)ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެވެ.

މަޞްދަރު: މިން ޤިޞަޞުއް ޞާލިޙީން (ގްލިމްޕްސެސް އޮފް ދި ލައިވްސް އޮފް ރައިޓިއަސް ޕީޕްލް) ، ސިފަތުއް ސަފްވާ، ބަހްރުއް ދުމޫޢު

1