ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އަންހެނުން އެކަނި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްތޯ؟

އެއްދުވަހަކު، ތާބިޢީ ބޭކަލަކު، ރަސޫލާ ﷺ ގެ އަނބިކަނބަލުން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އަރިހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ގޭތެރޭގެ އުޅުއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ”އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާގެ ޚިދުމަތުގައެވެ. ދެން ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ނަމާދަށް ނުކުންނަވައެވެ.“
رواه البخاري (676)

އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ހަމަ ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ”ގޭތެރޭގައި އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވީ ހަމަ އެހެންވެސް މީހުން އުޅޭ ގޮތަށެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު ދޮންނަވައެވެ. އަދި ބަކަރިން ކިރުފެއްލަވައެވެ. އަދި އަމިއްލަފުޅު ކަންކަން އަމިއްލައަށް ކުރައްވައެވެ.“
رواه أحمد (26194) ، وصححه الألباني في ”الصحيحة“ (671)

އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވަނީ، ”އެކަލޭގެފާނު ހެދުންކޮޅު ފައްސަވައެވެ. ފައިވާންކޯޑުކޮޅު މަރާމާތުކުރައްވައެވެ. އަދި އެހެން ފިރިހެނުންވެސް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަދައިން މަސައްކަތްކުރައްވައެވެ.“
رواه أحمد (24903) وصححه الألباني في ”صحيح الجامع“ (4937)

މިދުނިޔެމައްޗަށް ފޮނުއްވި އެންމެ މާތް އިންސާނާ އަމިއްލަފުޅު ކަންކަން ކުރައްވާ، ގޭގެ އެހެން އަހުލުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އިރު، އަދި އެންމެ މާތް ޤަރުނުގެ ފިރިހެންތަކުން އެފަދައިން ޢަމަލުކުރެއްވިއިރު، އަހަރެމެން މީ މިކަންކަން ނުކުރަން މާ ޤަދަރުވެރި ބަޔަކީ ހެއްޔެވެ؟

ސުންނަތަަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ، މިސުންނަތުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ނޯޓް: މިއީ ޝެއިޚް ޙާތިމް ޔޫސުފްގެ ލިޔުއްވުމެކެވެ.

2