ޚަބަރު
ހެޔޮ އަމަލެއް ކުރުމަށް ފަހު، އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، އެ އަމަލެއް ޤަބޫލުކުރައްވާތޯ ދެންނެވުން: ހުކުރުޚުތުބާ

 

މުސްލިމަކު ހެޔޮ އަމަލެއް ކުރުމަށް ފަހު، އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، އެ އަމަލެއް ޤަބޫލުކުރައްވާތޯ ދެންނެވުމާއި، އެ ޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމުގެ ތައުފީޤަށް އެދި ދުޢާ ދެންނެވުމެވެ. ރަމަޟާން މަސް އަހަރެމެންނާ ވަކިވެގެންމިދަނީ، ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދައިގެ ނިޢުމަތް މަގު ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

34