ޚަބަރު
ޤާޞިދު ޢުމްރާ ފޯވަހި 2: ދަތުރުވެރިޔާ

ޤާޞިދު ޢުމްރާ ފޯވަހި 2: ދަތުރުވެރިޔާ

ހިމެނޭ ބައިތައް:

ދަތުރަކީ ކޮބާ

ދަތުރުގެ މިޤްދާރު

ޚުއްފުގައި ފެންފުހުން

ދަތުރުމަތީގައި ނަމާދު

ޤަޞްރުކުރުމާއި ޖަމްޢުކުރުން

ދަތުރުގެ އަދަބުތައް

އައްޝެއިޚް ޢިމާދު ޔޫސުފު| 26 ފެބުރުއަރީ 2024

ޤާޞިދު ޢުމްރާ ފޯވަހި 2ގެ ފުރަތަމަ ވޯކްޝޮޕް ”ދަތުރުވެރިޔާ“ 9:30 – 11:00ށް ސައްބީސް ފެބްރުއަރީގައި ވަނީނިމިފައި.

ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށްދިޔައީ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޤާޞިދު ޢުމްރާ ފޯވަހި 2ގެ ދެވަނަ ވޯކްޝޮޕް ޢުމްރާއަށް ތައްޔާރުވުން- ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ މާދަމާރޭ 9:30 – 11:00ށް ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ އެންމެހައި ބޭކަނބަލުންނަށް ހަނދުމަކޮށް އަރުވަން.
ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށްދާނީ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށެވެ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjTG-Z7N7EMoTs7ZcSFW5IambgO5wWC0TixIk-CfMFul_tRg/viewform?usp=sf_link

ބައިވެެރިވާންވީ ކީއްވެ
ދަތުރާ ބެހޭ ދީނީ ޙުކުމްތައް ދަސްކޮށްލުމަށް
ޢުމްރާގެ އަޅުަކަން އުނގެނިލުމަށް
އަންހެނުންނާއި ގުޅުންހުރި ޢުމްރާގެ އަދި ރޯދައިގެ ޙުކުމްތައް ދަސްކޮށްލުމަށް
އިސްލާމްދީނުގެ 4 ވަނަ ރުކުނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
މައްކާ/މަދީނާގެ މާތްކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ހޯދުމަށް

 Feb26: Dhathuruveriya
Feb27: Umrah ah thayyaaruvun (women)
Feb28 : women & umrah
Feb29: Umrah ah thayyaaruvun (men)
March1 : Makkah
March2: Madhina
March3: Roadha (women)
March4: Roadha (women)
5March: Roadha (men)

10
  1. Aminath hassan

    Vara ragahhu vaahkafuhei fadhahuri iburaetheri Vara basakohee