ދީން
ފޮތް: ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން 50 ދުޢާ

މި ފޮތުގައި ހިމެނެނީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ނެގިފައިވާ 50 ދުޢާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.

ދުޢާ އިޖާބަވުން  ގާތް ވަގުތުތަކުގައި މި ފޮތް ހުޅުވާލާ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއެކު ދުޢާތައް ކޮށްލައްވާ!

ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް:

84