ޚަބަރު
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށާއި ވިޔަފާރި ކުރާމީހުންނަށް މިހާރު އޮންނަ ވަރަށްވުރެ ހަރުކަށި ޢުޤޫބަތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް: ހުކުރުޚުތުބާ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާށެވެ! މަސްތުވާތަކެއްވާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަނީ މުސްލިމް ޤައުމުތަކުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޢައިރު މުސްލިމު ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ، މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ ޢުޤޫބާތް ދެއެވެ. މި ރާއްޖެގައި ވެސް މިފަދަ މީހުންނަށް މިހާރު އޮންނަ ވަރަށްވުރެ ހަރުކަށި ޢުޤޫބާތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ. މި ސުންޕާ ވަބާ އަހަރެމެންގެ މުޖުތަމަޢުން ފުހެލުމަށްޓަކައި ތަފާތު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް އެންމެން ގުޅިގެން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ވެއްޖެއެވެ.

16