ޚަބަރު
”ޕްރީސްކޫލް އިސްލާމް 2“ ފޮތް ގަނެފިންތަ؟

’ޕްރީސްކޫލް އިސްލާމް 2‘ ފޮތް މިހާރު ވިކެމުންދާކަމަށާއި ’ޕްރީސްކޫލް އިސްލާމް 1‘ ފޮތަށް ލިބުނު ފަދަ ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ފޮތުގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

މި ފޮތަކީ ޕްރީސްކޫލް އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ގޭގައި ލުއިފަސޭހަކޮށް ވަކި ތަރުތީބަކުން އިސްލާމް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އަދި މި ފޮތް ނިމޭއިރު ޢައްމާފޮތް ހިތުދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން 40 ޙަދީޘް ހިތުދަސްކޮށްދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ޤުރްއާނާއި ޢަޤީދާއާއި ސިޔަރަތާއި އިސްލާމީ ތާރީޚާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު މިފޮތުން ދަރިފުޅަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ފޮތް ލިޔުއްވި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ. މީގެ އިތުރަށް ވުޟޫކޮށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި މުހިންމު ދުޢާތަކާއި ޒިކުރުތައް ދަސްކޮށް ދިނުމަށް މި ފޮތުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕްރޮމޯޝަންގައި މިފޮތުގެ އަގަކީ 125 ރުފިޔާއެވެ. އޯޑަރ ކުރުމަށް ފޯމްފުރާލުމުން ހިލޭ ޑެލިވަރކޮށްދޭނެއެވެ.

ފޮތަށް އޯޑަރުކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމު ފުރައިލައްވާށެވެ!

https://forms.gle/qPdQPEybXE4gTDwS8

11