ޚަބަރު
އެމީހުންގެ ބޯމަތިން ކެނޑިނޭޅި އުދުހެމުންދާ، ރޮކެޓްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އިޙުސާސްކުރެވޭ ކޮންމެ މުސްލިމަކު، އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި ތެދުވަން ވެއްޖެ: ހުކުރުޚުތުބާ

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔަތުން ކުރެ، ގެދޮރު ގެއްލި، ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ، ހުވަފަތް އަންހެނުންނާއި، ޅަދަރިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އެމީހުންގެ ބޯމަތިން ކެނޑިނޭޅި އުދުހެމުންދާ، ރޮކެޓްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އިޙުސާސްކުރެވޭ ކޮންމެ މުސްލިމަކު، އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި ތެދުވަން ވެއްޖެއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔަތުން ކުރެ، ގެދޮރު ގެއްލި، ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ، ހުވަފަތް އަންހެނުންނާއި، ޅަދަރިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އެމީހުންގެ ބޯމަތިން ކެނޑިނޭޅި އުދުހެމުންދާ، ރޮކެޓްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އިޙުސާސްކުރެވޭ ކޮންމެ މުސްލިމަކު، އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި ތެދުވަން ވެއްޖެއެވެ.

23