ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ބަދަލުވީ ޙާލަތު

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ الانشقاق: 19

“ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުން އެއް حالة އަކަށްފަހު، އަނެއް حالة އަކަށް ބަދަލުވަމުން ދާނޭކަން ކަށަވަރެވެ.“

ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް، އަދި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އުދަވުމަށްފަހު ދެން ދާނީ އޮއްސޭށެވެ.

ފަތިހު ފަރިވާ މާތައް، ހަވީރު އަތަށް އަޅަމުންދާވަރަކަށް މިލާ މޯޅިވަމުންދާނެއެވެ.

ދެމި އޮންނާނެކަމަށް ހީކުރާ ބާރު ނެތިދެއެވެ.

ނުގެއްލޭނެކަމަށް ހީކުރާ ތަނަވަސްކަންވެސް ގެއްލިދެއެވެ.

ވަކިނުވާނެކަމަށް ހީކުރާ މީހުންވެސް ވަކިވެދެއެވެ.

ބަދަލުނުވާނެކަމަށް ހީކުރާ ޙާލަތުވެސް ބަދަލުވެދެއެވެ.

އެއްވެސް ކަމެއް އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ދެމިއެއް ނޯވެއެވެ.

ދުނިޔެވީ ޙަޔާތަކީ އުނދަގޫ ދަތުރެކެވެ. ކޮއްތު މަދުކޮށްފިނަމަ ރައްކަލެއްނެތް ދަތުރެކެވެ. އިސްވެދިޔަ މީހުން މިދަތުރު ނިންމައިފިއެވެ. މިހާރު ދަތުރުވެރިންނަކީ އަހަރެމެންނެވެ. ކޮއްތު ގިނަ ކުރާށެވެ. އެންމެ ހެޔޮ ކޮއްތަކީ ތަޤުވާގެ ކޮއްތެވެ.

އަބަދުވެސް ތިމާއަށްވުރެ ބޮޑެތި މުޞީބާތުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ބަލާށެވެ. ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ވާގިއެދޭށެވެ. ދަތި އުނދަގުލެއް ނުވާތަނަކީ ނިޢުމަތުން ފުރިގެންވާ ޖަންނަތެވެ.

”މިތުރުންގެ ހިތަށް ދަތިކުރި ކަޅު ކޮންމެ ރެޔެއްވެސް

ފިތުރަތުގެ އުސޫލުން ނިމެނީ ފަތިހަށެ އަމުދުން

އުންމީދުގެ އަލިކަން މި ގެނައި ކޮންމެ ޝުޢާޢެއް

އުންމީދު އުފައްދައިފިޔެ އުންމީދުގެ ސިއްރުން“

 

ދުނިޔެވީ ޙަޔާތަކީ އުނދަގޫ ދަތުރެކެވެ. ކޮއްތު މަދުކޮށްފިނަމަ ރައްކަލެއްނެތް ދަތުރެކެވެ. އިސްވެދިޔަ މީހުން މިދަތުރު ނިންމައިފިއެވެ. މިހާރު ދަތުރުވެރިންނަކީ އަހަރެމެންނެވެ. ކޮއްތު ގިނަ ކުރާށެވެ. އެންމެ ހެޔޮ ކޮއްތަކީ ތަޤުވާގެ ކޮއްތެވެ.

 

ދުނިޔެވީ ޙަޔާތަކީ އުނދަގޫ ދަތުރެއްކަން ބަޔާންކުރައްވާ މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ (4)

ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިންސާނާ ހައްދަވައި، ވަރުބަލިވުމާއި ގަދަ މަސައްކަތުގެ ތެރެޔަށް ލެއްވީމެވެ. (سورة البلد:4)

 

 

 

ދުނިޔެވީ ޙަޔާތުގެ އެއް ޤާނޫނަކީ ކަންކަން ކުރަން ފަށާއިރު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވުމެވެ.

މިފަދަ އަނެއް ޤާނޫނަކީ ފެށުމުގެ މަރުޙަލާގެ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަށްފަހު، ފަސޭހަ އުފާވެރި ދުވަސްތައް މާތް ﷲ ދެއްވަވާކަމެވެ. ކަންކަމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ޚާއްސަކޮށް ފެށުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ވާގިއެދޭށެވެ.

43