ޚަބަރު
ޝަރުޢީ އުޛުރަކާ ލައިގެން މެނުވީ، ހުކުރު ނަމާދު ދޫކުރުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް : ހުކުރުޚުތުބާ

ތިމާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް އަމާންކަން  ނެތުން ފަދަ ޝަރުޢީ އުޛުރަކާ ލައިގެން މެނުވީ، ހުކުރު ނަމާދު ދޫކުރުމަކީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ. ވީމާ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ތިޔަ އެންމެތަކުންނަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ ވަސިއްޔަތް ކުރަމެވެ.

5