ޚަބަރު
އިސްލާމް ދީނުގައި އެކަމެއް ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުުރުމުން އެކަމުގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އޮތީ އަހަރެމެންނަށް: ޚުތުބާ

އިސްލާމް ދީނުގައި އެކަމެއް ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުުރުމުން އެކަމުގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އޮތީ އަހަރެމެންނަށް: ޚުތުބާ

އިސްވެދިޔަ ވާހަކަތަކަށް ވިސްނާއިރު, އަހަރެމެންނަށް ހާމަވެގެންދަނީ އިސްލާމް ދީނުގައި އެކަމެއް ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުުރުމުން އެކަމުގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އޮތީ އަހަރެމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އަހަރެމެންގެ މުޖުތަމައަށް ކަމެވެ. އަދި އެހެންމެ އެކަމަކުން މަނާ ކުރެވުނު ކަމަކަށް އަރައިގަތުމުން، އެކަމުގެ ގެއްލުމާއި ހަލާކުވެސް ހުރީ ހަމަ އަހަރެެމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި މުޖުތަމައަކަމެވެ.

1