ޚަބަރު
ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ، ހެޔޮކަމާއި ޒިކްރުތަކާއި، ފިލާވަޅުތަކުން ފުރިގެންވާ ދުވަހެއް: ހުކުރުޚުތުބާ

މުޙައްރަމް މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހަކީ،  ނުވަތަ ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ، ހެޔޮކަމާއި ޒިކްރުތަކާއި، ފިލާވަޅުތަކުން ފުރިގެންވާ ދުވަހެކެވެ.

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ފިރްޢައުނުގެ ކިބައިން މޫސާގެފާނު ސަލާމަތްކުރައްވައި، ފިރްޢައުނާއި އޭނާގެ ލަޝްކަރު ޣަރަޤު ކުރެއްވި ދުވަހެވެ.

88