ޚަބަރު
ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު ލިބުން އޮތީ، އެމީހުންގެ އަޤީދާގައި ހިފެހެއްޓި މިންވަރަކުން: ހުކުރުޚުތުބާ

ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު ލިބުން އޮތީ، އެމީހުންގެ އަޤީދާގައި ހިފެހެއްޓި މިންވަރަކުންނެވެ. އަޤީދާ ބަލިކަށިވި ވަރަކަށް އެއުރެން ނިކަމެތިވާނެއެވެ. މާއްދީ ވަސީލަތްތައް ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ވިޔަސް އީމާންކަން ބަލިކަށިވެ، އަޤީދާގައި ރެނދު އަޅަފިނަމަ އެބަޔަކު ބަލިވެދާނެއެވެ.

7