އީ-ކުތުބު
ފޮތް: ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ %80 ލަފްޒުގެ މާނަ

މިއީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ %80 ލަފްޒުގެ މާނަ މިފޮތެވެ. ވަރަށް ފައިދާހުރި ފޮތެކެވެ. މިފޮތަކީ ޤުރްއާނުގެ މާނަ ދެނެގަތުމަށް ވަރަށްބޮޑު އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

ހިލޭ ޑައުންލޯޑްކޯށްލާށެވެ!

 

226
  1. Aimimath naazu

    Alhamdh li Allah

  2. ragalhu

  3. Hassan ali

    Varahragalukamehthiyakohdinee

  4. މުޙައްމަދު ނަޞީރު

    ވަރަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތެއް. ރަޙްމަތް ލައްވާށި!