އީ-ކުތުބު
ފޮތް: ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ކުރާނެގޮތް

މިއީ މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑއިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ހަދިޔާ އަކަށް ވާނެއެވެ. މިފޮތަކީ ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ކުރާނެ ގޮތް ފަސޭހައިން ކިޔައިދީފައިވާ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

ފޮތް ހިލޭ ޑައުންލޯޑްކޮށްލާށެވެ!

287
  1. އަލީ ސަރީފު

    ރަގަޅު