ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލަން ބޭނުންތަ؟
  • ސިގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުން
  • އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިން ކައިރީ ބުނެ އެމީހުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުން
  • އާންމުކޮށް ސިނގެރޭޓް ބޯ ގަޑި ތަކުގައި އެހެން ކަމެއް ކުރުން (ރޯދަމަހު ރޯދަ ވިއްލައިގެން އާންމުކޮށް ސިގިރޭޓް ބޯނަމަ މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވިއްލުން އާދަ ކުރެވިދާނެ، އެހެނީ މިސްކިތުގައި ސިގިރޭޓް ބުއިންފަދަ ނުރަގަޅު އާދަތަކުން ދުރުހެލިވުން މުހިންމެވެ)
  • އާންމުކޮށް އެކުގައި ސިގިރޭޓް ބޯ ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލުކުރުން މަދުކުރުން
  • ސިގިރޭޓްގެ ބަދަލުގައި ޗުއިންގަމް ފަދަ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

 

ނުބައި އާދަތަކުން ދުރުވާނީ ކިހިނެއް؟

ފޮރުވާށެވެ.

’ކަޑަކަމެއް‘ ކަމުގައި ދެކޭށެވެ.

އެކަމާއި ގާތް ކުރުވާ ދޮރުތަކާއި މަގުތައް ބަންދުކުރާށެވެ.

އެކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ، ނަފުސަށް ދޭނެ އަދަބެއް ކަނޑައަޅާށެވެ.

22