ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ދީނީ މަޢުލޫމާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމް – 200000 އަށްވުރެ ބޮޑު އޯޑިއަންސަކާއިއެކު
1 ރަމަޟާން 1443 އިން ފެށިގެން 29 ޝަޢްބާން 1444 އާއި ހަމަޔަށް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމު ޖަމިއްޔާއިން 2 ލައްކަ އޯޑިއެންސަކަށް ދީނީ މައުލޫތު ފޯރުކޮށްދީ ހެދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޢިލްމު ޖަމިއްޔާގެ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްތައް ލާމު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިންގިފައިވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ހެޔޮ ދަރުމަ މިންވަރު ކުރައްވާ ޤަބޫލުކުރައްވާށި! އާމީން މިމަސައްކަތުގައި އިތުރަށް ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.

އިބްނުލް ޤައްޔިމު ވިދާޅުވިއެވެ.

“މުޞީބާތްތަކުގެ އެކި ވައްތަރުތައް އެއްކިބާކޮށްދިނުމުގައި ޞަދަޤާތުގެ ވަރަށް އަޖައިބުކުރަނިވި އަސަރެއްވެއެވެ. އެއީ ފާޖިރެއް ނުވަތަ އަނިޔާވެރިއެއްކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ކާފިރެއްކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ އޭނާގެ ކިބައިން އެކި ވައްތަރުގެ މުޞީބާތް އެއްކިބާކޮށްދެއްވައެވެ. މިއީ އެންމެންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަކަމެކެވެ. މިކަމަށް މިބިމުގައިވާ އެންމެންވެސް އިޤުރާރުވާނެއެވެ. އެހެނީ މިއީ އެބައިމީހުން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާނޭ ކަމެކެވެ.”

2021
ލ.މާވަށާއި ކލައިދޫގައި ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުނު
އޮންލައިންކޮށް އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކޯސް ހިންގުނު
2022
މާވަށުގައި އެސްފީނާ ފޯރަމް ބޭއްވުނު
އިސްދޫގައި އުފާވެރިކަން ފޯރަމް ބޭއްވުނު
އޮނަހިރި ރޭރޭ ލައިލަތުލް ޤަދްރިއާ ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު. ލައިލަތުލް ޤަދްރީގައި ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލު ގުނަ އިތުރުވެގެންވޭ. ތިބާގެ ހެޔޮ ޢަމަލު މާތް ﷲ ޤަބޫލުކުރައްވާށި! ސިއްރިއްޔާތުގައި ހޭދަކުރައްވައިގެން ދެމިގެންވާ ޞަދަޤާތެއް ހޯއްދަވާ!
ޢިލްމު ފޭސްބުކު ޕޭޖަށް މިހާތަނަށް 80000 ލައިކުސް ލިބިފައިވެއެވެ.
ޢިލްމު ފޭސްބުކު އާޕޭޖަށް މިހާތަނަށް 5000 ލައިކުސް ލިބިފައިވެއެވެ.
ޢިލްމު އިންސްޓަގްރާމްގައި 14000 ފޮލޯވަރުން އެބަތިއްބެވެ.
ޢިލްމު ޓިކްޓޮކުގައި 15000 ފޮލޯވަރުން އެބަތިއްބެވެ.
ޢިލްމު ވައިބާ ގުރޫޕުގައި 12000 މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވެ.
ޢިލްމު ޔޫޓިޔުބު ޗެނަލަށް 8000 މީހުން ސަބްސްކުރައިބު ކޮށްފައިވެއެވެ.
ޢިލްމު ޓެލެގްރާމްގައި 4600 މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވެ.
މި މެސެޖު އެހެން ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާ ކުރައްވާ!
7770000025357
https://youtu.be/HABHFzW-ymY
35
  1. Mariyam

    Varah gina faidhaakuruvanivi mauloomaathu adhi dheenee ilmu ge foaru kodhinumah thikuravvaa bura masahkatheh shukuru dhannavan adhi thiya masahkathugaa barakaah levvun adhai dhuakuran