ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ފޮތެއްގެ ހިޔަލުގައި: ހައު ކޭން އައި ބިކަމް އަ ދާފޫރު

Each one of us is capable of excelling academically.

I was an ordinary student until I met the person

who taught me how to achieve academic

excellence.

My name is Meshari and I was born in Al-Hasa in the Eastern Province of KSA.

I had very loving parents. My mother is the kindest person I have ever known.

My father also loved me and cared a lot

for me but, unfortunately, he died when I was only six years old.

My mother provided me with everything

a student could need. Nevertheless, I wasn’t an outstanding student.

I wasn’t satisfied with myself, and I didn’t know what to do to make progress. What can I do to improve my performance?

Where do I begin?

Years passed by and I moved to the first

year of high school. I started studying in a new school.

Everything changed completely when I met my new friend Faisal during one of our local games. Faisal and his friends taught me valuable lessons.  Those lessons radically changed my academic situation.

To escape my school worries,

I decided to join al Safwa football team.

Faisal was one of Al-Safwa’s veteran players.

We used to hear about his accomplishments at King Faisal University where he was studying general medicine. I didn’t know him personally, but I could safely say that he was everybody’s friend. While most of the young-men were one-dimensional, Faisal was head and shoulders above everyone. He had no enemies, and from his direct way of speaking on that day, I discovered that he was good at communicating with everyone.

There was some physical resemblance between us. We were of the same height, but I was a little darker and thinner than him. He had a more proportionate and athletic body. His look was indicative of his intelligence.

Faisal: Do you want to learn the secrets of excellence?

Meshari: Yes I do. I will listen to you, and I will take everything you teach me seriously.

 

Page 19 -23

( a normal conversation)

Any ordinary student like me can learn the five habits of the DAFORs.

The measure of excellence evaluates my actual level in regard to the DAFOR habits.

The Measure of excellence

I focus on the things that I can influence to improve myself,

 I don’t pay much attention to circumstances I can’t influence.

I am careful how I spend my time and avoid wasting it.

I endure hardship, and I overcome obstacles to be successful.

I believe that I can achieve my goal, and I trust in my ability to make progress.

ދަރިވަރުންގެ ޗެކްލިސްޓް

ކާމިޔާބު ދަރިވަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ތިޔަދަރިވަރުގައި ނުވަތަ ތިޔަ ބެލެނެވެރިޔާގެ ދަރިންގައި ހުރިތޯ ބަލާށެވެ.

 1. އަހަރެން ސްކޫލް ނިންމާއިރު ޙާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ލިޔެފައި، ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ތަނެއްގައި ތަތްކޮސްފައި ހުންނާނެ☒
  2. ބޭކާރު ގޮތުގައި ވަގުތުތައް ދުއްވާލުމުގެ ބަދަލުގައި، އަހަންނަށް ފައިދާހުރި ކަންކަމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކުރެވޭތޯ އަހަރެން ވަރަށް ބަލަން☒
  3. އަހަރެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ އަހަރެންގެ ނަތީޖާ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ☒
 2. ނޭނގޭ ބައިތައް އޮޅުންފިލުވުމުގެ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަކީ އަހަރެން ލަދުގަންނަ ކަމެއް ނޫން☒
  5. އަހަރެން އެކުވެރިންނާއެކު ގްރޫޕް ސްޓަޑީ ހަދަން☒
  6. އަހަރެން ވަރަށް ގިނައިން ޕާސްޓް ޕޭޕަރު ހަދަން☒
  7. އަހަރެން ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ކިޔަން☒
  8. ކޮންމެ މަހަކު، މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށްދޭ ފަދަ 1 ފޮތް ކިޔަން☒
  9. އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 5 ވަގުތު ނަމާދު ކުރަން☒
  10. ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން 15 މިނިޓް، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރަން☒
  11. ހެނދުނާ ހަވީރުގެ ޒިކުރުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކިޔަން☒
  12. ބަންގިއާއި ޤަމަތާއި ދޭތެރޭ، ވާރޭ ވެހޭ ވަގުތު، އަދި މިނޫންވެސް ދުޢާ އިޖާބަވާ ވަގުތުތަކުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން☒
 3. މިއަދު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މާދަމާ ކުރަން ނުބަހައްޓާ، ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމާލެވޭތޯ☒
  އަހަރެން ބަލަން
  14. ކަމަކަށް ކަމެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭތޯ ބަލަން☒
  15. މައިންބަފައިންނާއި، މުދައްރިސުންނަށް ކަމޭހިތަން އަދި އެ ދެފަރާތަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދެން☒

ހެޔޮލަފާ އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރުމަކީ، މުހިއްމު ކަމެއް. އެކުވެރިންނަށް ހެޔޮގޮތް ވުމަށް އެދުމާއި ހެޔޮ ދުޢާ  ކޮށްދޭންޖެހޭ. ހެޔޮލަފާ އެކުވެރިންނަކީ މަދު ބައެއް. ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ހުރިހާ އެކުވެރިން ވާނީ ޢަދުއްވުން ކަމުގައި. ހަމަ އެކަނި ތަޤްވާވެރި، ޞާލިޙް އެކުވެރިން ފިޔަވައ!

މިއަރޓިކަލްގެ ޕީޑީއެފް:

How_can_I_become_a_DAFOR_booksummary_part1

12