އީ-ކުތުބު
ފޮތް: އޮނަތިރީސް ދުޢާ

މި ފޮތަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކިޔުމަށްޓަކައި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަالله ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ ސުންނަތުން ހޮވާލެވި ނަގައިފައި ދުޢާތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. މި ފޮތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރަމަޟާން މަހު މުހިންމު ދުޢާތަކެއް ހިތުދަސްކޮށް އެ ދުޢާތަކާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ދެނެގަަނެ ދުޢާކުރުމުގައި އިތުރަށް އެ ދުޢާގެ ހަޤީޤީ މާނައާއި މަފްހޫމު އެނގިހުރެ ދުޢާކުރުމަށް އެހީވުމެވެ. މި ފޮތުގައި މުޅިއެކު ހިމެނޭނީ 29 ދުޢާއެވެ.

ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދުޢާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް ދަސްކޮށް އެކިޔުމަށް އިސްކަންދޭ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެެ.

ފޮތް ހިލޭ ޑައުންލޯޑްކޮށްލާ!

250
 1. rangalhu kameh

 2. Rangalhu

 3. hakeela Ahmed

  Dheenee mauloomaathudhaskurun

 4. ވަރަށް ރީތި

 5. Azhariyya

  V ragalhu fotheh

 6. Mariyam Ahmed

  Varahrangalhu kameh thiyakurahvaa masakkatha barakaa lahvaashi Aameen

 7. Maimoona Mohamed

  Ilmuhodhumah

 8. Aminath ima

  V rangalhu kameh

 9. ޖަޒާކަﷲ ޚައިރަން. މި ފޮތުގެ ލިޔުންތައް ކަޅުކުލައިން ހުރިނަމަ ކިޔަން މިއަށްވުރެ ފަސޭހަވާނެ.

 10. Ragalhu

 11. ސަލްމާ

  ރަނގަޅު

 12. Good

 13. varah mauloomaathu ves libey