ޚަބަރު
އިލްމު ޖަމިއްޔާއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވިފައި
އިލްމު ޖަމިއްޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ވަގުތު ދީނީކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށާއި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ އެކި ޕުރޮގުރާމްތަށް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ހިންގަމުންދާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެގޮތުން އިލްމް ފޭސްބުކްޕޭޖަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގަމުންދާ ދީނީ ޕޭކްޖްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޓުރެންޑިން އަދި އެންމެ ގިނަ ފުލޯވަރސް ތިބި އެއް ފޭސްބުކް ޕޭޖެވެ. ޕޭޖް ރީޗް 250،000އަށް އަރާއިރު އިލްމްގެ ވެބްސައިޓް، އިންޓާރގުރާމް، ޓިކްޓޮކް، ޓެލެގްރާމް، ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީއަކީވެސް ވަރަށް މަޤުބޫލު ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕުލެޓްފޯމްތަކެކެވެ.

އިލްމު ޖަމިއްޔާއިން ހިންގާ ތަފާތު އެކި ދީނީ ހަރަކާތްތަކަށާއި ވެބްސައިޓާއި ތަޢުލީމީ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ އަބަދުވެސް ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއް ހޭދަކޮށްގެންވެސް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަހަކު ވަކިވަރެއް ފޮނުވައިގެންވެސް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ދީނީ ލިޔުންތަކާއި ދަރުސްތަކާއި ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ ޕޯސްޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޘަވާބުވެސް އޭރުން ލިބޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ. އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިވެރިވެލައްވާށެވެ!

އިލްމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް:

777-00000-25357 (އިލްމް)  (ދިވެހިރުފިޔާ އެކައުންޓް)

777-00000-25358 (އިލްމް)  (ޑޮލަރ އެކައުންޓް)

މިފަދަ ހެޔޮ ކަންކަމަށް މަގުދެއްކުމަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓަކީ ގެއްލިގެންދާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. [مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ] މާނައީ: “ހެޔޮކަމަކަށް މަގުދައްކައިފި މީހަކަށް އެހެޔޮކަންކުރި މީހަކާ އެއްފަދަ އަޖުރެއް ލިބޭނެއެވެ.”

6