ޚަބަރު
މުސްލިމުންނަކީ ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދާލައިގެން ދިރިއުޅޭ ބައެއް: ހުކުރުޚުތުބާ

 

ބޭކާރު ކަންކަމުގައި ހޭދަކުރުމަކީ އިސްރާފު ކުރުމެވެ. އެއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ ޙައްޤު ގޮތުގައި މުދާ އެއްކޮށް ބޭނުންތެރި ކަންކަމަށް ހޭދަ ކުރުމެވެ. މިއަދު އިސްރާފު ކުރަނީ ހަމަ އެކަނި މުއްސަދިންނެއް ނޫނެވެ. އަތްމަތި ދަތި މީހުންވެސް، ކޮންމެހެން ކުރަން ނުޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ދަރަނި ނަގަމުންދާތަން ފެނެއެވެ. ޒަމާނާ އެކު ތަނަވސް މީހުންނާ ފައިހަމަ ކުރުމުގެ ބަހަނާގައެވެ. މުސްލިމުންނަކީ ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދާލައިގެން ދިރިއުޅޭ ބައެކެވެ.

4