ދީން
ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް ތަރުތީބުން

1- آدم عليه السلام.
2- إدريس عليه السلام
3- نوح عليه السلام
4- هود عليه السلام
5- صالح عليه السلام
6- إبراهيم عليه السلام
7- لوط عليه السلام
8- شعيب عليه السلام.
9- إسماعيل عليه السلام
10- إسحاق عليه السلام
11- يعقوب عليه السلام
12- يوسف عليهما السلام
13- أيوب عليه السلام
14- يونس عليه السلام
15- موسى عليه السلام
16- هارون عليه السلام
17- يوشع بن نون عليه السلام
18- إلياس عليه السلام
19- اليسع عليه السلام
20- داوود عليه السلام
21- سليمان عليه السلام.
22- زكريا عليه السلام
23- يحيى عليه السلام
24- عيسى عليه السلام
25- محمد صلى الله عليه وسلم.

މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް
1- ނަބީބޭކަލުން ޚަބަރުތަކާއި، އެމީހުން އުޅެފައިވާ ތާރީޚު (ޒަމާންތަކަކީ) އެކަންކަން ނެގުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ފޮތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިން އައިސްފައިވާ ޚަބަރުތަކަށް ބެލެއެވެ.
2- އަހުލު ކިތާބީންގެ ޚަބަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެމެންގެ ޝަރީޢަތުގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން ނެތް ޚަބަރުތަކަކީ އަހަރެމެން އެ ޚަބަރުތައް ދޮގުވެސް ނުކުރާންޖެހޭ އަދި ތެދުވެސް ނުކުރާންޖެހޭ ޚަބަރުތަކެވެ.
3- ނަބީންގެ ޚަބަރުތަކުގެ ތެރެއިން، އަހަރެމެންގެ ޝަރީޢަތުގެ ނައްޞުތަކުން، އެބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގެ ތަރުތީބު އެނގޭ ބޭކަލުންގެ ނުބުއްވަތުގެ ތަރުތީބު އަހަރެމެން ޤަބޫލުކުރާނީއެވެ. އަދި އަހުލުކިތާބީންގެ ފޮތްތަކުން އެނގޭ ތަރުތީބު ތަކާމެދު އަހަރެމެންގެ މައުޤިފަކީ ތަވައްޤުފު ވުމެވެ. (އެކަމާމެދު ދޮގުވެސް ނުކޮށް ތެދުވެސް ނުކޮށް ހުރުމެވެ.)
4- އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ނަބީކަމާ މެދުވެސް ޢިލްމުވެރީންގެ މެދުގައި ޚިލާފުއޮވެއެވެ.

މަރްޖިޢު
https://islamqa.info/ar/answers/276637

81