ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ރޭގަނޑު ކިޔެވުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ސޫރަތްތަކާއި ނިދާގަޑީގައި ކިޔެވުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ސޫރަތްތަކާއި އާޔަތްތައް

ރޭގަނޑު ކިޔެވުމަށް ޘާބިތު ސޫރަތްތަކާއި އާޔަތްތައް

************************

ހ- މުލްކު ސޫރަތް

ށ- އިސްރާ ސޫރަތާއި ޒުމަރު ސޫރަތް

ނ- ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ފަހު ދެ އާޔަތް (އާމަނައްރަސޫލު)

 

 

ނިދާ ގަޑިއަށް ޚާއްޞަ ސޫރަތްތަކާއި އާޔަތްތައް

**************************

ހ- އާޔަތުލް ކުރުސީ

ށ- އިޚްލާޞް، ފަލަޤް އަދި ނާސް (3 ފަހަރު)

ނ- ކާފިރޫން ސޫރަތް

 

ރޭގަނޑު ކިޔެވުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ސޫރަތްތައް، އިރު އޮއްސުމަށްފަހު، ފަޖުރު ލުމުގެ ކުރީން ކިޔެވިކަމުގައިވިޔަސް ޞައްޙަވާނެއެވެ. އެއީ ނިދާގަޑިއަށް ވަކި ޚާއްޞަ ސޫރަތްތަކެއް ނޫނެވެ. އެ ސޫރަތްތަކާއި އާޔަތްތައް ނިދާ ގަޑީގައި ކިޔެވިނަމަވެސް ހަމަ އެ ހިމެނެނީ ރޭގަނޑުގެ ތެރެއިން ކަމުގައިވާތީ ޞައްޙަވާނެއެވެ.

 

މި ސޫރަތްތަކާއި އާޔަތްތައް ވާރިދުވެފައިވާ ދަލީލުތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިޔުން ވިދާޅުވޭ

563