ޚަބަރު
މައްކާއާއި ޠާއިފާއި ދެމެދު އެއް ހާސް އަހަރު ބޭނުންކުރެވުނު މަގެއްގެ ވާހަކަ

ޙައްޖު މޫސުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ޠާއިފުން ގެނެވެއެވެ. މައްކާއާއި ޠާއިފާއި ދެމެދުގައިވާ درب الجمالة cavalry road ން މިފަދަ މުދާތައް މައްކާއަށް ގެންދެވެއެވެ. މައްކާއާއި ޠާއިފާއި ދެމެދު 1960މ. ގައެވެ. އެ އަހަރާއި ޖެހެންދެން މޭވާއާއި ތަރުކާރީއާއި އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ މުދާ ޖަމަލުތަކުގެ ބުރަކަށިމަތީގައި އުފުލުމަށް މި މަގު ބޭނުންކުރެވުނެވެ. ތާރީޚީ ފަތްފުށްތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ހާސް އަހަރު ވަންދެން މި މަގު ބޭނުންކުރެވުނެވެ. ހިޖުރައިން 5 ވަނަ ގަރުނުގައި މި މަގު މަރާމާތުކުރެވި، އަޕްގްރޭޑް ކުރެވުނެވެ. މައްކާއިން ޠާއިފަށް ކާރުގައި ދާއިރު މި މަގުގެ ބައެއް އާޘާރުތައް ފެންނާނެއެވެ.

ގޯސްމީހާ ރަނގަޅުވެދެއެވެ. ރަނގަޅު މީހާ ގޯސްވެސް ވެދެއެވެ. މީހުނާއިމެދު އަބަދުވެސް ހެޔޮކޮށް ދެކޭށެވެ. ފަހަރުގައި ގޯސްކަމަށް ހީވާ މީހާ އާޚިރުގައި ރަނގަޅުވެ، ރަނގަޅުކަމަށް ހީވާ މީހާ އާޚިރުގައި ގޯސް ވެސް ވެދާނެއެވެ. މީހުންގެ ރަނގަޅު ނުބައި ހިސާބު ކުރައްވަނީ މާތްކަލާނގެއެވެ. މީހުނެއް ނޫނެވެ.

ޠާއިފަކީ ޤަދީމީ ރަށެކެވެ.

10